[Niepowtarzalny identyfikator na opakowaniach wyrobów tytoniowych; rejestrowanie wyrobów tytoniowych] - Art. 10a. - Ochrona... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Niepowtarzalny identyfikator na opakowaniach wyrobów tytoniowych; rejestrowanie wyrobów tytoniowych] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  10a.  [Niepowtarzalny identyfikator na opakowaniach wyrobów tytoniowych; rejestrowanie wyrobów tytoniowych]
1. 
Producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej jest obowiązany do zapewnienia oznaczenia opakowania jednostkowego wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem drukowanym lub umieszczanym w sposób nieusuwalny i trwały.
2. 
Niepowtarzalny identyfikator nie może być:
1)
ukryty lub zasłonięty, w szczególności znakami akcyzy lub oznaczeniami ceny;
2)
ukrywany lub zasłaniany przez otwarcie opakowania jednostkowego.
3. 
Niepowtarzalny identyfikator zawiera informacje umożliwiające ustalenie:
1)
daty i miejsca produkcji wyrobu;
2)
zakładu produkcyjnego, w którym wyrób został wyprodukowany;
3)
maszyny użytej do produkcji wyrobu;
4)
zmiany produkcyjnej lub czasu produkcji wyrobu;
5)
opisu wyrobu;
6)
rynku, na którym wyrób ma być wprowadzany do sprzedaży detalicznej;
7)
planowanej trasy transportu wyrobu;
8)
importera wyrobu do Unii Europejskiej, jeżeli zachodzi taka konieczność;
9)
rzeczywistej trasy transportu wyrobu z miejsca produkcji do pierwszego punktu detalicznego, w tym wszystkich wykorzystanych magazynów, a także daty transportu, celu transportu, miejsca rozpoczęcia transportu i odbiorcy;
10)
danych wszystkich podmiotów, które nabyły wyrób - od miejsca produkcji do pierwszego punktu detalicznego;
11)
faktury, numeru zamówienia i dowodów płatności w odniesieniu do wszystkich podmiotów, które nabyły wyrób - od producenta do pierwszego punktu detalicznego.
4. 
Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1-8, są zawarte w niepowtarzalnym identyfikatorze lub są możliwe do odczytania bezpośrednio z tego identyfikatora.
5. 
(uchylony).
6. 
Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, są obowiązane do rejestracji czasu wejścia w posiadanie każdego opakowania jednostkowego, a także wszystkich przemieszczeń tego opakowania, do chwili, w której podmioty te przestały posiadać te wyroby tytoniowe. Obowiązek ten może być wykonywany przez oznaczanie i rejestrowanie zgromadzonych opakowań, takich jak kartony, pudła czy palety, jeżeli istnieje możliwość śledzenia ruchu i pochodzenia opakowań jednostkowych.
7. 
Podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi prowadzą kompletne i dokładne rejestry wszystkich istotnych transakcji związanych z obrotem wyrobami tytoniowymi.
8. 
Producent wyrobu tytoniowego jest obowiązany przekazać wszystkim podmiotom uczestniczącym w obrocie wyrobami tytoniowymi, z wyłączeniem pierwszego punktu detalicznego, w tym importerom, przedsiębiorcom prowadzącym magazyny i przedsiębiorcom transportowym, niezbędne urządzenia umożliwiające rejestrowanie wyrobów tytoniowych, które podmioty te nabywają, sprzedają, przechowują, transportują lub w stosunku do których dokonują innego rodzaju czynności. Urządzenia te mogą odczytywać i przekazywać zarejestrowane dane w postaci elektronicznej do ośrodka przechowywania danych, o którym mowa w ust. 9.
9. 
Producent i importer wyrobów tytoniowych jest obowiązany zawrzeć umowę w sprawie przechowywania danych z niezależnym od niego ośrodkiem przechowywania danych, zwanym dalej "ośrodkiem".
10. 
Ośrodek oraz umowa, o której mowa w ust. 9, są zatwierdzane przez Komisję Europejską.
11. 
(uchylony).
12. 
(uchylony).
13. 
Ośrodek jest obowiązany spełniać następujące wymagania:
1)
znajduje się na terytorium Unii Europejskiej;
2)
jest monitorowany przez audytora zewnętrznego, zaproponowanego i opłaconego przez producenta wyrobów tytoniowych oraz zatwierdzonego przez Komisję Europejską;
3)
zapewnia pełny dostęp do przechowywanych danych dla Komisji Europejskiej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Biura i innych organów władzy publicznej właściwych w sprawach ochrony zdrowia, warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego lub finansów publicznych oraz właściwych w tym zakresie organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a także niezależnego audytora, o którym mowa w pkt 2;
4)
przechowywane dane nie mogą zostać zmodyfikowane albo usunięte przez żaden podmiot uczestniczący w obrocie wyrobami tytoniowymi;
5)
jest niezależny i ma odpowiednie zdolności techniczne do przechowywania wymaganych danych.
14. 
Audytor zewnętrzny składa roczne sprawozdanie właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, oceniając w szczególności wszystkie naruszenia dotyczące dostępu do przechowywanych w ośrodku danych.
15. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udzielić producentom lub importerom wyrobów tytoniowych dostępu do danych przechowywanych w ośrodku, jeżeli nie narusza to tajemnicy handlowej.
16. 
Przetwarzanie danych osobowych przechowywanych i udostępnianych przez ośrodek odbywa się na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
17. 
(uchylony).