[Obowiązki organów administracji publicznej] - Art. 1. - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów... - Dz.U.2021.276 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Obowiązki organów administracji publicznej] - Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.276 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lutego 2021 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  1.  [Obowiązki organów administracji publicznej]

Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu oraz mogą wspierać w tym zakresie działalność medycznych samorządów zawodowych, organizacji społecznych, fundacji, instytucji i zakładów pracy, a także współdziałać z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.