Art. 9. - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 9. - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  9. 

W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) w art. 4 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. poz. 2111).".