[Obowiązki informacyjne podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium] - Art. 6. - Ochrona zdrowia przed... - Dz.U.2017.2111 - OpenLEX

Art. 6. - [Obowiązki informacyjne podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium] - Ochrona zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2111

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2017 r.
Art.  6.  [Obowiązki informacyjne podmiotu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium]
1. 
Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:
1)
o treści: "Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)";
2)
o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wielkość, wzór i sposób umieszczenia informacji, o których mowa w ust. 1, oraz treść informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie ich czytelność dla adresatów oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szkodliwości korzystania z solarium.