Art. 7. - [Formy ochrony zabytków] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  7.  [Formy ochrony zabytków]

Formami ochrony zabytków są:

1)
wpis do rejestru zabytków;
1a)
wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa;
2)
uznanie za pomnik historii;
3)
utworzenie parku kulturowego;
4)
ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.