Art. 19. - [Uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych w aktach związanych z planowaniem przestrzennym] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  19.  [Uwzględnianie ochrony zabytków nieruchomych w aktach związanych z planowaniem przestrzennym]
1.  4
 Określając ustalenia planu ogólnego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu odbudowy, uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych:
1)
objętych formami ochrony, o których mowa w art. 7, wraz z ich otoczeniem;
2)
ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.
1a. 
W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego uwzględnia się w szczególności ochronę:
1)
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2)
innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
1b. 
W uchwale określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń uwzględnia się w szczególności:
1)
ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia;
2)
ochronę zabytków nieruchomych, innych niż wymienione w pkt 1, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków;
3)
wnioski i rekomendacje audytów krajobrazowych oraz plany ochrony parków krajobrazowych.
2.  5
 W przypadku gdy gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami, ustalenia tego programu uwzględnia się przy określaniu ustaleń planów, o których mowa w ust. 1.
3.  6
 W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków.
4 Art. 19 ust. 1 zmieniony przez art. 23 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
5 Art. 19 ust. 2 zmieniony przez art. 23 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.
6 Art. 19 ust. 3 zmieniony przez art. 23 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1688) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 września 2023 r.