Art. 17. - [Zakazy i ograniczenia na terenie parku kulturowego] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  17.  [Zakazy i ograniczenia na terenie parku kulturowego]
1. 
Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące:
1)
prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowlanej, handlowej lub usługowej;
2)
zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;
3)
umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1;
3a)
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury;
4)
składowania lub magazynowania odpadów.
2. 
W razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek ustanowienia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 131-134 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269).