Art. 119a. - [Naruszenie przepisów o prowadzeniu księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  119a.  [Naruszenie przepisów o prowadzeniu księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia]

Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie prowadzi księgi ewidencyjnej albo prowadzi ją w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą,

podlega karze grzywny.