Art. 117. - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - Dz.U.2022.840 t.j. - OpenLEX

Art. 117. - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  117. 

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi:

1)
prace konserwatorskie, restauratorskie lub badania konserwatorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
2)
prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne

– podlega karze grzywny.