[Niszczenie parku kulturowego] - Art. 112. - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. - Dz.U.2022.840 t.j. - OpenLEX

Art. 112. - [Niszczenie parku kulturowego] - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.840 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  112.  [Niszczenie parku kulturowego]
1. 
Kto narusza zakazy lub ograniczenia obowiązujące na terenie parku kulturowego lub jego części, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze grzywny.
3. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 lub 2, można orzec:
1)
przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2)
przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;
3)
obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.