Ochrona rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.14.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 4 lutego 1953 r.
w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza się, co następuje:
Zabrania się połowu na Zalewie Wiślanym niżej wymienionych gatunków ryb, o ile ich długość mierzona od początku głowy do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej wynosi mniej niż:
a)
u łososia (Salmo salar) - 60 cm,
b)
u troci (Salmo trutta) - 40 cm,
c)
u węgorza (Anguilla anguilla) - 35 cm,
d)
u sandacza (Lucioperca lucioperca) - 40 cm,
e)
u leszcza (Abramis brama) - 25 cm,
f)
u lina (Tinca tinca) - 20 cm,
g)
u certy (Vimba vimba) - 20 cm,
h)
u karasia (Carassius carassius) - 20 cm,
i)
u płoci (Rutilus rutilus) - 15 cm,
j)
u śledzia (Clupea harengus membras) - 12 cm.
1.
Złowione na Zalewie Wiślanym ryby żywe o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 powinny być wpuszczone z powrotem do wody, z wyjątkiem przyłowu w ilości, licząc w sztukach, do 5% dla niewodów i więcierzy (żaków), a do 8% dla innych sieci.
2.
Złowione na Zalewie Wiślanym ryby w stanie śniętym o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1, stanowiące przyłów, mogą być użyte na potrzeby załogi statku w ilości nie przekraczającej 1 kg na osobę; pozostała ilość tych ryb powinna być zużyta na cele i w sposób wskazane przez Gdański Urząd Morski w Gdyni.
3.
W przypadku stwierdzenia, że w określonym miejscu Zalewu Wiślanego przy użyciu właściwych sieci przyłowy ryb o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 przekraczają normy określone w ust. 1, Gdański Urząd Morski w Gdyni może zabronić połowu w tym miejscu, albo zarządzić używanie sieci o większych wymiarach oczek.
1.
Zabrania się uprawiania w okresie od 1 maja do 15 czerwca rybołówstwa na Zalewie Wiślanym w strefie przybrzeżnej, w odległości 500 m od miejsc porośniętych twardą roślinnością wodną (trzcina, sitowie i pałka), a tam gdzie jej brak - w odległości 1 km od brzegu. Powyższy zakaz nie dotyczy połowów ryb za pomocą żaków, mieroży, więcierzy, niewodów stawnych i sprzętu haczykowego.
2.
Zabrania się uprawiania w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca połowów ryb niewodami dobrzeżnymi na obszarze całego Zalewu Wiślanego, z wyjątkiem węgorza (Anquilla anquilla) i śledzia (Clupea harengus membras), których połowów można dokonywać na całym obszarze Zalewu, oprócz strefy przybrzeżnej określonej w ust. 1.
3.
Gdański Urząd Morski w Gdyni może ustanowić na Zalewie Wiślanym dodatkowe obszary ochronne dla ryb przemysłowych na okres tarła.
Zabrania się połowu na Zalewie Wiślanym:
a)
jesiotra (Accipenser sturio), sieji (Coregonus lavaretus) i alozy (Alosa fallax) w ciągu całego roku,
b)
połowu łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta) od 15 sierpnia do końca roku.
W celu pełniejszej ochrony tarła gatunków ryb przemysłowych na Zalewie Wiślanym Gdański Urząd Morski w Gdyni, po uzgodnieniu z Morskim Instytutem Rybackim, może nie skracając okresów ochronnych przesunąć początek tych okresów w zależności od warunków hydrometeorologicznych.
Zabrania się na Zalewie Wiślanym:
a)
połowu ryb wszelkiego rodzaju narzędziami trałującymi,
b)
połowów włokiem dennym bez skrzydeł, którego wejście do worka sietnego rozpostarte jest za pomocą drąga wleczonego wraz z włokiem po dnie,
c)
używania do połowu ryb środków wybuchowych, trujących, broni palnej, ościeni, bosaków i innych narzędzi kłujących oraz ogłuszania ryb za pomocą uderzania po lodzie; ryby posiadające jedną lub więcej ran kłutych uznaje się za złowione zabronionymi narzędziami,
d)
koszenia i usuwania roślinności wodnej, wydobywania mułu, ziemi, piasku, żwiru lub kamieni a także wpuszczania w okresie tarła ryb bydła lub ptactwa domowego w miejscach i czasie podanym w § 3 ust. 1 lub ustalonym w myśl § 3 ust. 2, uniemożliwiania wędrówki ryb z wód i na wody połączone z Zalewem Wiślanym,
f)
ustawiania niewodów stawnych w szachownice oraz ustawiania pomiędzy stawnymi niewodami innych narzędzi połowu.
1.
Zabrania się używania na Zalewie Wiślanym narzędzi do połowów o oczkach siatki, w stanie suchym sieci konserwowanej, poniżej następujących wymiarów w mm:
Nazwa narzędzi połowumatnia, kocioł, kutelczęść przejściowaskrzydła
Niewody dobrzeżne dla ryb większych (sandacz, leszcz, karp)363842
Niewody dobrzeżne dla ryb mniejszych (płoć, certa, karaś i inne)202428
Niewody stawne dla ryb większych28-42
Niewody barkasowe dla ryb większych263642
Barkasowe niewody węgorzowe161822
Stawne niewody śledziowe121620
Więcierze (żaki) dla ryb większych26-36
Więcierze (żaki) węgorzowe16-20

Inne sieci:

a)
dla ryb większych - o oczkach niniejszych niż 50 mm,
b)
dla ryb mniejszych - o oczkach mniejszych niż 36 mm,
c)
dla śledzia - o oczkach mniejszych niż 14 mm.

Przy mierzeniu oczek w stanie mokrym dopuszczalne jest obniżenie wymiarów o 5%.

2.
Długość każdej części przejściowej w niewodach dobrzeżnych wszystkich rodzajów nie powinna przekraczać 1/3 długości odpowiedniego skrzydła.
3.
Wymiar oczek sieci mierzy się długością między jedenastoma węzłami wzdłuż plecionki konserwowanej sieci i przez podzielenie otrzymanej liczby przez 10.
Gdański Urząd Morski w Gdyni w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim ustali ilość niewodów dobrzeżnych używanych na Zalewie Wiślanym.
Wszelki sprzęt czynny (aktywny) stosowany na Zalewie Wiślanym powinien być oznakowany i zarejestrowany w Gdańskim Urzędzie Morskim. Sposób oznakowania i rejestracji sprzętu czynnego określi Gdański Urząd Morski.
W celu udostępnienia odłowu chwastu rybnego (jazgarz, ciernik i inne) Gdański Urząd Morski w Gdyni może zezwolić na stosowanie na Zalewie Wiślanym narzędzi połowu o mniejszym wymiarze oczek.
Na opakowaniach używanych do transportu ryb z połowu na Zalewie Wiślanym (beczkach, basenach, skrzyniach, koszach itp.) powinno być zamieszczone nazwisko i adres wysyłającego.
Gdański Urząd Morski w Gdyni uprawniony jest do wydawania zezwoleń instytucjom naukowo-badawczym na połowy ryb na Zalewie Wiślanym dla celów badawczych wszelkimi narzędziami, w dowolnym czasie i w dowolnych miejscach.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Wiślanym (Dz. U. Nr 60, poz. 336).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
5 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
6 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.
7 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1954 r. (Dz.U.54.53.266) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 listopada 1954 r.