Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.28.182

Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 8 lipca 1964 r.
w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115) zarządza się, co następuje:
Zabrania się połowu na Zalewie Szczecińskim niżej wymienionych gatunków ryb, o ile ich długość mierzona od początku głowy do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej wynosi mniej niż:
1)u łososia (Salmo salar L.)45 cm,
2)u troci (Salmo trutta L.)45 cm,
3)u pstrąga tęczowego (Trutta iridea Gibb.)25 cm,
4)u węgorza (Anquilla anquilla L.)35 cm,
5)u sandacza (Lucioperca lucioperca L.)35 cm,
6)u siei (Coregonus lavaretus L.)40 cm,
7)u szczupaka (Esox lucius L.)45 cm,
8)u alozy (Alosa vulgaris L.)28 cm,
9)u leszcza (Abramis brama L.)30 cm,
10)u certy (Vimba vimba L.)20 cm,
11)u lina (Tinca tinca L.)28 cm,
12)u płoci (Rutilus rutilus L.)15 cm,
13)u wzdręgi (Scardinius erythrophtalmus L.)15 cm.
1.
Złowione na Zalewie Szczecińskim ryby żywe o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 należy natychmiast wpuścić do wody, przy zachowaniu niezbędnej ostrożności dla utrzymania ich przy życiu.
2.
Ryby złowione na Zalewie Szczecińskim o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1, pomimo stosowania właściwych narzędzi określonych w niniejszym rozporządzeniu, uszkodzone lub w stanie śniętym, mogą być użyte na potrzeby załogi statku w ilości nie przekraczającej 1 kg z połowu dziennego na osobę. Pozostała ilość tych ryb powinna być zużyta na cele wskazane przez Szczeciński Urząd Morski.
3.
W razie stwierdzenia złowienia ryb na Zalewie Szczecińskim o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1, których ilość przekracza 10% całego połowu, Szczeciński Urząd Morski zobowiązany jest zabronić okresowo połowów w miejscu złowienia bądź nakazać zmianę sprzętu rybackiego lub zwiększenie wymiaru oczek w sieciach.
1.
Zabrania się uprawiania wszelkiego rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim na obszarach tarliskowych w ciągu 6 tygodni w okresie między 15 kwietnia a 15 czerwca. Szczeciński Urząd Morski może dopuścić na wyznaczonych tarliskach dokonywanie w tym okresie połowów węgorza żakami węgorzowymi o średnicy pałąków do 1 m, z tym że w razie stwierdzenia w tych połowach innych gatunków ryb Szczeciński Urząd Morski zabroni dalszego połowu. Początek wiosennych okresów ochronnych ustala Szczeciński Urząd Morski w porozumieniu z Morskim Instytutom Rybackim, w zależności od warunków hydrometeorologicznych.
2.
Zabrania się dokonywania połowów narzędziami czynnymi na obszarze całego Zalewu Szczecińskiego w ciągu dalszych 6 tygodni po zakończeniu okresu ochronnego określonego w ust. 1. Szczeciński Urząd Morski może w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim zezwolić na dokonywanie połowów przywłokami i niewodami węgorzowymi poza tarliskami. Przyłów w tych połowach innych ryb, z wyjątkiem chwastu rybnego, nie może przekroczyć 10% połowu węgorza.
3.
Niezależnie od ochrony ustalonej w ust. 1 czas ochronny szczupaka na jego obszarach tarliskowych trwa 6 tygodni, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia. Początek okresu ochronnego ustala się w trybie określonym w ust. 1.
4.
Szczeciński Urząd Morski może również zabronić używania niektórych rodzajów sprzętu rybackiego w przypadkach nie wymienionych w ust. 1 i ust. 2.
Zabrania się połowu na Zalewie Szczecińskim:
1)
jesiotra (Acipenser sturio L.) - w ciągu całego roku,
2)
łososia (Salmo salar L.) i troci (Salmo trutta L.) - w okresie od 1 listopada do końca roku.
Zabrania się na Zalewie Szczecińskim:
1)
używania do połowów włoków dennych; Szczeciński Urząd Morski może jednak zezwolić na dokonywanie połowów włokami cezowymi na przynętę, ciągnionymi motorami o sile nie przekraczającej 10 KM;
2)
stosowania szkodliwych lub wybuchowych materiałów do niszczenia lub głuszenia ryb, jak też zatrutej przynęty i innych środków trujących oraz prądu elektrycznego;
3)
używania oszczepów lub innych narzędzi kłujących i bodorów; Szczeciński Urząd Morski może jednak zezwolić na używanie bodoru węgorzowego (lirki) do połowu pod lodem;
4)
napędzania ryb pochodniami lub innymi środkami świetlnymi, płoszenia ryb drągami i wszelkimi innymi sposobami, z wyjątkiem napędzania tremplami przy połowach niewodami i słępami; za zezwoleniem Szczecińskiego Urzędu Morskiego dopuszczalne jest używanie do połowu ryb narzędzi, których konstrukcja przewiduje użycie światła elektrycznego;
5)
przegradzania wód narzędziami połowowymi w sposób uniemożliwiający lub utrudniający swobodną wędrówkę ryb z jednej części Zalewu do drugiej lub do morza;
6)
koszenia lub usuwania w wiosennych okresach ochronnych roślinności wodnej, jak trzciny, szuwarów, sitowia, trawy wodnej itp., oraz wydobywania roślin, mułu, ziemi, piasku, żwiru i kamieni na całym obszarze Zalewu Szczecińskiego i wodach przyległych, z wyjątkiem torów wodnych.
1.
Zabrania się używania na Zalewie Szczecińskim narzędzi do połowów o oczkach sieci poniżej następujących wymiarów w milimetrach:
1)
sprzęt czynny:
a)
niewody i przewłoki na białą rybę - matnia 35 mm, skrzydło 45 mm (początek skrzydeł liczy się od matni na długości 50 m każdego skrzydła),
b)
niewody i przewłoki węgorzowe - matnia 12 mm, skrzydło 20 mm,
c)
cezy stynkowe - matnia 7 mm, skrzydło 12 mm,
d)
cezy węgorzowe na łodzie wiosłowe i żaglowe - matnia 12 mm, skrzydło 20 mm,
e)
cezy na białą rybę na łodzie wiosłowe i żaglowe - matnia 35 mm, skrzydło 45 mm,
f)
drygawice i słępy (jadro) - 30 mm,
g)
włoczki do połowu przynęty - matnia 6 mm, skrzydło 8 do 12 mm,
h)
sprzęt do połowu płoci - 30 mm;
2)
sprzęt bierny:
a)
niewody pułapkowe (typ węgorzowy):

matnia w części przedniej - 20 mm w sieci z tworzyw sztucznych, 20 mm w sieci bawełnianej,

matnia w części końcowej - 10 mm w sieci z tworzyw sztucznych, 12 mm w sieci bawełnianej,

ściana przegradzająca - 20 mm niezależnie od użytego materiału sieciowego;

b)
niewody pułapkowe na białą rybę (niezależnie od użytego materiału sieciowego);

matnia w części przedniej - 35 mm,

matnia w części końcowej - 25 mm,

ściana przegradzająca - 45 mm (przęsło ściany przegradzającej doczepione do matni na długości 50 m może mieć oczka sieci o wielkości 40 mm),

c)
żaki mieroże do połowu węgorza - matnia 12 mm, skrzydło 20 mm,
d)
żaki na białą rybę - matnia 25 mm, skrzydło 30 mm,
e)
wontony do połowu okoni i płoci - 30 mm,
f) 2
pławnice i wontony do połowu sandacza - 55 mm,
g)
pławnice i wontony do połowu leszcza - 70 mm,
h)
pławnice do połowu łososia - 85 mm,
i)
sieci stawne do połowu łososia i troci - 65 mm,
j)
sufaty i kasorki - 6 mm.
2.
Pomiaru oczek w sieciach dokonuje się w stanie mokrym, mierząc od środka jednego węzła do środka drugiego węzła.
3.
Szczeciński Urząd Morski w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim może zezwolić na dokonywanie połowów jazgarza, ciernika i uklei na Zalewie Szczecińskim sprzętem o wymiarze oczek mniejszym niż podany w ust. 1.
4.
Dla dokonywania połowów sprzętem czynnym i niewodami pułapkowymi wymagane jest zezwolenie Szczecińskiego Urzędu Morskiego.
W terminie dni 30 od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Szczeciński Urząd Morski wyda przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania sprzętu połowowego używanego na Zalewie Szczecińskim.
Zmiany w zakresie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim, wynikające z okresowych porozumień zawieranych pomiędzy organami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, wprowadza w życie Szczeciński Urząd Morski w porozumieniu z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie - w drodze zarządzeń ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym tej Rady.
1.
Ustanawia się na Zalewie Szczecińskim następujące stałe rybne obwody ochronne:
1)
w rejonie ujścia rzek Grzybnica i Wołczenica - od mostów na Cichej Zatoce, w promieniu 2.000 m,
2)
jezioro Wicko Małe - na całym obszarze,
3)
jezioro Mulnik - na całym obszarze,
4)
w rejonie ujścia rzek Stepnica i Gowienica - na Stepnickiej Zatoce - w promieniu 500 m.
2.
W wypadkach uzasadnionych Szczeciński Urząd Morski po zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego może zezwolić na dokonanie okresowych połowów ryb w stałych rybnych obwodach ochronnych, wymienionych w ust. 1.
Na opakowaniach używanych do transportu ryb z połowu na Zalewie Szczecińskim (beczkach, basenach, skrzyniach, koszach itp.) powinno być zamieszczone w sposób czytelny nazwisko i adres wysyłającego.
Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio do połowów na Jeziorze Dąbie oraz na innych wodach wewnętrznych, połączonych z Zalewem Szczecińskim, nad którymi administrację sprawuje Szczeciński Urząd Morski.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 listopada 1954 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim (Dz. U. z 1954 r. Nr 53, poz. 267, z 1958 r. Nr 66, poz. 327 i z 1960 r. Nr 16, poz. 95).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 października 1971 r. (Dz.U.71.28.262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1971 r.
2 § 6 ust. 1 pkt 2 lit. f) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 października 1971 r. (Dz.U.71.28.262) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 listopada 1971 r.
3 § 7a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 stycznia 1968 r. (Dz.U.68.4.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lutego 1968 r.