Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.53.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 17 listopada 1954 r.
w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586) zarządza się, co następuje:
Zabrania się połowu na Zalewie Szczecińskim niżej wymienionych gatunków ryb, o ile ich długość mierzona od początku głowy do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej wynosi mniej niż:
a)
u łososia (Salmo salar L.) 45 cm,
b)
u troci (Salmo trutta L.) 45 cm,
c)
u pstrąga tęczowego (Trutta iridea Gibb) 45 cm,
d)
u węgorza (Anquilla anquilla L.) 35 cm,
e)
u sandacza (Lucioperca lucioperca L.) 35 cm,
f)
u siei (Coregonus lavaretus L.) 30 cm,
g) 1
u szczupaka (Esox lucius L.) 35 cm,
h)
u alozy (Alosa vulgaris L.) 28 cm,
i) 2
u leszcza (Abramis brama L.) 30 cm,
j)
u certy (Abramis vimba Heck) 20 cm,
k)
u lina (Tinca tinca L.) 20 cm,
l)
u płoci (Rutilus rutilus L.) 15 cm,
m)
u wzdręgi (Scardinius erythrophtalmus L.) 15 cm.
1.
Złowione na Zalewie Szczecińskim ryby żywe o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1 należy natychmiast wpuścić do wody, przy zachowaniu niezbędnej ostrożności dla utrzymania ich przy życiu.
2.
Ryby złowione na Zalewie Szczecińskim o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1, pomimo stosowania właściwych narzędzi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, uszkodzone lub w stanie śniętym mogą być użyte na potrzeby załogi statku w ilości nie przekraczającej 1 kg z połowu dziennego na osobę. Pozostała ilość tych ryb powinna być zużyta na cele wskazane przez Szczeciński Urząd Morski.
3.
W przypadkach stwierdzenia złowienia ryb na Zalewie Szczecińskim o długościach mniejszych niż wyszczególnione w § 1, których waga przekracza 10% całego połowu, Szczeciński Urząd Morski zobowiązany jest zabronić okresowo połowów w miejscu złowienia bądź nakazać zmianę sprzętu łowczego lub metody połowów.
1. 3
Zabrania się uprawiania wszelkiego rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim na obszarach tarliskowych w ciągu 6 tygodni w okresie między 15 kwietnia a 15 czerwca. Dopuszcza się dokonywanie w tym okresie połowów węgorza żakami węgorzowymi o średnicy pałąków do 1 m, z tym że w razie stwierdzenia w tych połowach ponad 10% innych gatunków ryb, Szczeciński Urząd Morski zabroni dokonywania dalszego połowu oraz może zastosować przepis art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 3 listopada 1936 r. o regulowaniu połowów ryb morskich (Dz. U. Nr 84, poz. 586). Początek wiosennych okresów ochronnych ustala Szczeciński Urząd Morski w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim, w zależności od warunków hydrometeorologicznych.
2.
W okresie ochronnym, o którym mowa w ust. 1, zabrania się dokonywania połowów narzędziami czynnymi na obszarze całego Zalewu Szczecińskiego, przy czym zakaz ten dotyczy niewodów wyciąganych na brzeg w ciągu dalszych 6 tygodni po zakończeniu okresu ochronnego.
3.
Czas ochronny szczupaka na jego obszarach tarliskowych trwa 6 tygodni, w okresie od 1 marca do 30 kwietnia. Początek okresu ochronnego ustala się w trybie określonym w ust. 1.
Zabrania się połowu na Zalewie Szczecińskim:
a)
łososia (Salmo salar L.), troci (Salmo trutta L.) i pstrąga tęczowego (Trutta iridea Gibb) - w okresie od 15 sierpnia do końca roku,
b)
jesiotra (Accipenser sturio L.) - w ciągu całego roku.
1.
Zabrania się na Zalewie Szczecińskim:
a)
używania do połowów włoków dennych, z wyjątkiem połowów włokami cezowymi na przynętę, ciągnionymi motorami o sile nie przekraczającej 10 KM,
b)
stosowania szkodliwych lub wybuchowych materiałów do niszczenia lub głuszenia ryb, jak zatrutej przynęty i innych środków trujących, materiałów wybuchowych oraz prądu elektrycznego,
c)
używania oszczepów lub innych narzędzi kłujących i bodorów; wyjątek stanowi używanie bodoru węgorzowego (lirki) do połowu pod lodem - za zezwoleniem Szczecińskiego Urzędu Morskiego,
d)
napędzania ryb pochodniami lub innymi środkami świetlnymi, płoszenia ryb drągami i wszelkimi innymi sposobami, z wyjątkiem napędzania tremplami przy połowach niewodami i słępami,
e)
przegradzania wód narzędziami połowowymi w sposób uniemożliwiający lub utrudniający swobodną wędrówkę ryb z jednej części Zalewu do drugiej lub do morza,
f)
koszenia i usuwania w wiosennych okresach ochronnych roślinności wodnej, jak trzciny, szuwarów, sitowia, trawy wodnej itp., oraz wydobywania roślin, mułu, ziemi, piasku, żwiru i kamieni na całym obszarze Zalewu Szczecińskiego, z wyjątkiem torów wodnych.
2.
Celem umożliwienia swobodnej wędrówki ryb z jednej części Zalewu do drugiej lub morza Szczeciński Urząd Morski wyda zarządzenie regulujące sprawę właściwego stawiania żaków węgorzowych i innego sprzętu połowowego w rejonie wód granicznych.
1.
Wymiary oczek sieci stawnych i niewodów używanych przy połowach na Zalewie Szczecińskim nie mogą być mniejsze niż 25 mm, mierzone w stanie mokrym od środka jednego do środka drugiego węzła. Zakaz ten nie dotyczy tylnej części worka niewodów, żaków i sprzętu węgorzowego.
2.
Szczeciński Urząd Morski w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim może zezwolić na dokonywanie połowów stynki, jazgarza i uklei na Zalewie Szczecińskim sprzętem o wymiarze oczek mniejszym niż podany w ust. 1.
Wszelki sprzęt czynny (aktywny) stosowany na Zalewie Szczecińskim powinien być oznakowany i zarejestrowany w Szczecińskim Urzędzie Morskim.
Szczeciński Urząd Morski może wydawać zezwolenia instytucjom naukowo-badawczym na połowy ryb na Zalewie Szczecińskim dla celów badawczych w dowolnym czasie i w dowolnych miejscach, bez przestrzegania ograniczeń określonych w §§ 1, 3 i 4.
Na opakowaniach używanych do transportu ryb z połowu na Zalewie Szczecińskim (beczkach, basenach, skrzyniach, koszach itp.) powinno być zamieszczone nazwisko i adres wysyłającego,
W rozumieniu niniejszego rozporządzenia Jezioro Dąbskie oraz inne wody wewnętrzne połączone z Zalewem Szczecińskim, nad którymi administrację sprawuje Szczeciński Urząd Morski, są częścią Zalewu Szczecińskiego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 sierpnia 1947 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim (Dz. U. Nr 60, poz. 335).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy § 3 ust. 2 i § 5 lit. a) obowiązują od dnia 1 stycznia 1956 r.
1 § 1 lit. g):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 października 1958 r. (Dz.U.58.66.327) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1958 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 marca 1960 r. (Dz.U.60.16.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1960 r.

2 § 1 lit. i):

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 października 1958 r. (Dz.U.58.66.327) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1958 r.

- zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 marca 1960 r. (Dz.U.60.16.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1960 r.

3 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 października 1958 r. (Dz.U.58.66.327) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1958 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 marca 1960 r. (Dz.U.60.16.95) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1960 r.

4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej z dnia 4 października 1958 r. (Dz.U.58.66.327) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1958 r.