[Kara pieniężna za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych] - Art. 39d. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 39d. - [Kara pieniężna za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  39d.  [Kara pieniężna za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych]
1. 
Dysponent Funduszu może nałożyć na marszałka województwa odpowiedzialnego za nierealizowanie zaleceń, o których mowa w art. 39c, lub nieudostępnienie dokumentów lub nieudzielanie wyjaśnień, o których mowa w art. 39a ust. 2, karę pieniężną w wysokości do trzykrotnego miesięcznego jego wynagrodzenia, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym nałożono karę, niezależnie od innych środków przewidzianych przepisami prawa.
2. 
Karę pieniężną wymierza dysponent Funduszu w drodze decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę rozmiar, stopień i społeczną szkodliwość stwierdzonych uchybień.
3. 
Od kary pieniężnej nieuiszczonej w terminie pobiera się odsetki ustawowe za opóźnienie.
4. 
Egzekucja kary pieniężnej wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, następuje w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).