[Zaciągnięcie kredytów i pożyczek przez dysponenta Funduszu] - Art. 26. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Zaciągnięcie kredytów i pożyczek przez dysponenta Funduszu] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  26.  [Zaciągnięcie kredytów i pożyczek przez dysponenta Funduszu]

Dysponent Funduszu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zaciągać kredyty i pożyczki na zaspokajanie roszczeń, o których mowa w art. 12.