[Dochody i przychody Funduszu] - Art. 25. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Dochody i przychody Funduszu] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  25.  [Dochody i przychody Funduszu]
1. 
Dochodami Funduszu są:
1)
składki płacone przez pracodawców;
2)
odsetki od wolnych środków przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
3)
zapisy i darowizny;
4)
dobrowolne wpłaty pracodawców;
5)
odsetki ustawowe za opóźnienie od należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń, zwróconych po terminie;
6)
dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej równowartości, o której mowa w ust. 2;
7)
dotacja budżetowa;
8)
dochody z tytułu zbycia akcji i udziałów objętych przez Fundusz przed dniem 1 stycznia 2002 r.;
9)
środki pochodzące z funduszy celowych;
10)
inne dochody.
2. 
Przychodami Funduszu są:
1)
zwroty należności powstałych z tytułu wypłaconych świadczeń oraz równowartość w nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez dysponenta Funduszu za niespłacone w terminie wierzytelności z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń;
2)
należności z tytułu najmu i dzierżawy mienia;
3)
inne przychody określone w odrębnych przepisach.
3. 
Wymienione w ust. 1 i 2 dochody i przychody są przekazywane na rachunek bankowy Funduszu.