[Świadczenia z Funduszu wypłacane na podstawie odrębnych przepisów] - Art. 21a. - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie... - Dz.U.2020.7 t.j. - OpenLEX

Art. 21a. - [Świadczenia z Funduszu wypłacane na podstawie odrębnych przepisów] - Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.7 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2020 r.
Art.  21a.  [Świadczenia z Funduszu wypłacane na podstawie odrębnych przepisów]

Ze środków Funduszu mogą być wypłacane także inne świadczenia na zasadach określonych w odrębnych ustawach, o ile Fundusz otrzyma dodatkowe środki finansowe przewidziane na ich wypłatę.