Art. 13. - Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.55.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1956 r.
Art.  13.
1.
Tracą moc przepisy z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 922, z 1932 r. Nr 67, poz. 622 i z 1937 r. Nr 21, poz. 131).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych w zakresie ochrony roślin w obrocie z zagranicą zachowują moc dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą.