Art. 12. - Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.55.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1956 r.
Art.  12.
1.
Kto wykracza przeciwko przepisom rozporządzeń i zarządzeń wydanych na podstawie art. 3 i art. 6 podlega karze aresztu do 3 miesięcy i karze grzywny do 4.500 zł lub jednej z tych kar.
2.
Jako karę dodatkową można orzec przepadek nie podlegających zniszczeniu roślin, przetworów zarażonych lub podejrzanych oraz wszelkich przedmiotów, które mogą być rozsadnikami chorób, szkodników i chwastów.
3.
Orzekanie następuje w trybie określonym w przepisach o orzecznictwie karno-administracyjnym.