Art. 11. - Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.55.253

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1956 r.
Art.  11.
1.
Wniesienie odwołania od decyzji wydanych przez organy administracji państwowej na podstawie ustawy oraz rozporządzeń i zarządzeń wykonawczych nie wstrzymuje wykonania tych decyzji. Przepis ten nie ma zastosowania do odwołań od orzeczeń karnych (art. 12).
2.
W przypadkach uzasadnionych organ administracji, który wydał decyzję, może wstrzymać jej wykonanie do czasu rozpatrzenia odwołania.