Art. 84. - Ochrona roślin przed agrofagami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.301 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2023 r.
Art.  84. 

Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020).