Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.972 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  83.  [Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa]
1.  Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
2.  Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.
3.  Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora.
3a.  (uchylony).
3b.  (uchylony).
3c.  Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora.
3d.  (uchylony).
3e.  (uchylony).
3f.  (uchylony).
3g.  (uchylony).
3h.  (uchylony).
3i.  (uchylony).
3j.  (uchylony).
3k.  (uchylony).
3l.  (uchylony).
3m.  (uchylony).
3n.  (uchylony).
3o.  Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3c, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
4.  Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu.
5.  Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi.
6.  Statut Głównego Inspektoratu określa w szczególności organizację wewnętrzną tego Inspektoratu, w tym rodzaje komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.