Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.972 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  52a. 

(uchylony).