Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.972 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  106.  [Delegacja ustawowa - szczegółowa organizacja Inspekcji, legitymacje służbowe]

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację Inspekcji, siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów oraz wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji, a także tryb jej wydawania i wymiany, uwzględniając zakres zadań Inspekcji i sposób ich realizacji.