[Rada parku krajobrazowego, rada zespołu parków krajobrazowych] - Art. 99. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Rada parku krajobrazowego, rada zespołu parków krajobrazowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  99.  [Rada parku krajobrazowego, rada zespołu parków krajobrazowych]
1. 
Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
2. 
Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych położonych na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa, na którego obszarze znajduje się największa część parku lub zespołu parków, w porozumieniu z pozostałymi zarządami województw.
3. 
Rada parku krajobrazowego lub rada zespołu parków krajobrazowych wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
4. 
Do zadań rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych należy w szczególności:
1)
ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
2)
opiniowanie projektu planu ochrony;
3)
ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
4)
opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.
5. 
Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych są pokrywane z budżetu właściwego województwa.