[Regionalna rada ochrony przyrody] - Art. 97. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 97. - [Regionalna rada ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  97.  [Regionalna rada ochrony przyrody]
1. 
Członków regionalnej rady ochrony przyrody, w liczbie od 20 do 30 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, regionalny dyrektor ochrony środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki, organizacji ekologicznych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz sejmiku województwa.
2. 
Regionalna rada ochrony przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
3. 
Do zadań regionalnej rady ochrony przyrody należy w szczególności:
1)
ocena realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
3)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
4)
opiniowanie planów rozwoju i strategii wojewódzkich w zakresie ochrony przyrody.
4. 
Wydatki związane z działalnością regionalnej rady ochrony przyrody są pokrywane ze środków regionalnego dyrektora ochrony środowiska.