[Państwowa Rada Ochrony Przyrody] - Art. 96. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 96. - [Państwowa Rada Ochrony Przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  96.  [Państwowa Rada Ochrony Przyrody]
1. 
Państwowa Rada Ochrony Przyrody liczy od 20 do 40 członków.
1a. 
Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody ustala minister właściwy do spraw środowiska.
1b. 
Minister właściwy do spraw środowiska powołuje członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych.
1c. 
Ustanie członkostwa w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody następuje w przypadku:
1)
odwołania członka przez ministra właściwego do spraw środowiska;
2)
ograniczenia albo utraty przez członka zdolności do czynności prawnych;
3)
pisemnej rezygnacji członka;
4)
śmierci członka.
2. 
Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępców oraz uchwala regulamin działania.
3. 
Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:
1)
ocena realizacji ustawy;
2)
opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
3)
ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
4)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
5)
przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody;
6)
popularyzowanie ochrony przyrody.
4. 
Wydatki związane z działalnością Państwowej Rady Ochrony Przyrody są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.