[Dyrektor parku narodowego jako organ ochrony przyrody] - Art. 94. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 94. - [Dyrektor parku narodowego jako organ ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  94.  [Dyrektor parku narodowego jako organ ochrony przyrody]
1. 
Zadania regionalnego dyrektora ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody na terenie parku narodowego wykonuje dyrektor tego parku.
2. 
Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora parku narodowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1.