[Nadzór nad działalnością parków narodowych] - Art. 9. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Nadzór nad działalnością parków narodowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  9.  [Nadzór nad działalnością parków narodowych]
1. 
Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2. 
Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22;
2)
kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
3)
kontrolę wykonywanej przez parki narodowe działalności gospodarczej;
4)
kontrolę realizacji zadań parków narodowych;
5)
kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych;
6)
kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.
3. 
Minister właściwy do spraw środowiska sporządza roczne sprawozdania zbiorcze z działalności parków narodowych przygotowywane na podstawie sprawozdań z działalności poszczególnych parków narodowych, przedkładanych przez dyrektorów parków narodowych.