Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.55 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2020 r.
Art.  9.  [Nadzór nad działalnością parków narodowych]
1.  Nadzór nad działalnością parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.
2.  Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1) zatwierdzanie rocznych zadań rzeczowych wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22;
2) kontrolę funkcjonowania parków narodowych;
3) kontrolę wykonywanej przez parki narodowe działalności gospodarczej;
4) kontrolę realizacji zadań parków narodowych;
5) kontrolę realizacji planów finansowych parków narodowych;
6) kontrolę działań dyrektora parku narodowego podejmowanych jako organ ochrony przyrody.
3.  Minister właściwy do spraw środowiska sporządza roczne sprawozdania zbiorcze z działalności parków narodowych przygotowywane na podstawie sprawozdań z działalności poszczególnych parków narodowych, przedkładanych przez dyrektorów parków narodowych.