[Treść zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] - Art. 83d. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 83d. - [Treść zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  83d.  [Treść zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów]
1. 
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu określa:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
miejsce usunięcia drzewa lub krzewu;
3)
nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4)
obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a)
posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b)
nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
5)
wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
6)
wysokość opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu;
7)
termin usunięcia drzewa lub krzewu.
2. 
W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych, zezwolenie to określa dodatkowo:
1)
miejsce nasadzeń;
2)
liczbę drzew lub wielkość powierzchni krzewów;
3)
minimalny obwód pni drzew na wysokości 100 cm lub minimalny wiek krzewów;
4)
gatunek lub odmianę drzew lub krzewów;
5)
termin wykonania nasadzeń;
6)
termin złożenia informacji o wykonaniu nasadzeń.
3. 
W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, zezwolenie to określa dodatkowo:
1)
miejsce, na które zostanie przesadzone drzewo lub krzew;
2)
termin przesadzenia drzewa lub krzewu;
3)
termin złożenia informacji o przesadzeniu drzewa lub krzewu.
4. 
W przypadku uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od wykonania nasadzeń zastępczych bądź od przesadzenia tego drzewa lub krzewu, zezwolenie to może określać dodatkowo warunki techniczne sadzenia lub przesadzenia drzewa lub krzewu.
5. 
Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. Przepisu nie stosuje się do inwestycji liniowych celu publicznego.
6. 
W zezwoleniu na usunięcie drzewa lub krzewu organ uwzględnia warunki określone w decyzji, postanowieniu oraz zezwoleniu, o których mowa odpowiednio w art. 83b ust. 1 pkt 10 i 11.