[Uznanie terenu za park gminny] - Art. 81. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Uznanie terenu za park gminny] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 5 grudnia 2022 r.
Art.  81.  [Uznanie terenu za park gminny]

Teren położony poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, pokryty drzewostanem i nieobjęty ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rada gminy może uznać za park gminny, jeżeli stanowi własność gminy, a jeżeli stanowi własność innego podmiotu - za zgodą właściciela.