[Przychody parku narodowego. Zaciąganie kredytów i pożyczek] - Art. 8h. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 8h. - [Przychody parku narodowego. Zaciąganie kredytów i pożyczek] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  8h.  [Przychody parku narodowego. Zaciąganie kredytów i pożyczek]
1. 
Przychodami parku narodowego są:
1)
dotacje z budżetu państwa;
2)
dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
3)
dotacje oraz pożyczki z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
4)
wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3;
5)
wpływy z opłat pobieranych w związku z działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością;
6)
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń;
7)
wpływy z tytułu dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości;
8)
wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22;
9)
wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych;
10)
wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego;
11)
wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej;
12)
wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;
13)
wpływy z opłat za udostępnienie informacji o zasobach przyrodniczych, kulturowych i kartograficznych;
14)
wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za wykroczenia przeciwko środowisku;
15)
inne niewymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego.
2. 
Przychodami parku narodowego mogą być:
1)
dobrowolne wpłaty;
2)
spadki, zapisy i darowizny;
3)
świadczenia rzeczowe;
4)
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody;
5)
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
6)
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
7)
dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub kulturowych regionu;
8)
środki funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, przeznaczone na cele, o których mowa w art. 58 ust. 3 i 3a tej ustawy.
3. 
Park narodowy, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska wydawaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości 60% kwot ujętych w planie finansowym przychodów lub 60% kosztów, na realizację zadań parku narodowego.
4. 
Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 7 i 14 oraz ust. 2 pkt 7, przeznacza się wyłącznie na realizację zadań, o których mowa w art. 8b ust. 1.