[Zadania parków narodowych] - Art. 8b. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 8b. - [Zadania parków narodowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  8b.  [Zadania parków narodowych]
1. 
Do zadań parków narodowych należy w szczególności:
1)
prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
2)
udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
3)
prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
2. 
Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.