[Obowiązki podmiotu prowadzącego azyl dla zwierząt] - Art. 76b. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 76b. - [Obowiązki podmiotu prowadzącego azyl dla zwierząt] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  76b.  [Obowiązki podmiotu prowadzącego azyl dla zwierząt]
1. 
Podmiot, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 76a ust. 1, ma obowiązek:
1)
przyjmować okazy zwierząt, w szczególności:
a)
zatrzymane przez właściwe organy,
b)
w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
c)
znalezione w środowisku przyrodniczym,
d)
wymagające zapewnienia im odpowiednich warunków funkcjonowania

- w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki przetrzymywania zwierząt w danym azylu dla zwierząt;

2)
prowadzić ewidencję przetrzymywanych zwierząt;
3)
składać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce położenia azylu dla zwierząt roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności w terminie do dnia 31 marca za rok następujący po roku, za który jest składane to sprawozdanie.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1)
datę:
a)
dokonania wpisu zwierzęcia do ewidencji,
b)
dokonania zmiany danych wpisanych do ewidencji,
c)
wykreślenia z ewidencji zwierząt uśmierconych, padłych albo przekazanych innemu podmiotowi;
2)
nazwę naukową przetrzymywanego zwierzęcia oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
3)
liczbę przetrzymywanych zwierząt;
4)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
5)
datę przyjęcia zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
6)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, w tym numer mikroczipa, jeżeli zwierzę zostało oznakowane przez wszczepienie mikroczipa.
3. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:
1)
nazwę naukową przetrzymywanych zwierząt oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
2)
liczbę okazów zwierząt:
a)
przyjętych do azylu dla zwierząt, z podaniem źródła, z jakiego pochodzą,
b)
padłych,
c)
uśmierconych, ze wskazaniem przyczyny ich uśmiercenia,
d)
przekazanych do innego podmiotu, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu albo nazwy i siedziby tego podmiotu.