[Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt] - Art. 75. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  75.  [Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt]
1. 
Utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, zwanego dalej "ośrodkiem", wymaga uzyskania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
2. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek, który zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
wskazanie położenia ośrodka;
3)
opis pomieszczeń do leczenia i rehabilitacji zwierząt;
4)
wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i rehabilitowane w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
5)
wskazanie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ośrodka;
6)
informację o możliwości zapewnienia opieki lekarsko-weterynaryjnej;
7)
opinię właściwej miejscowo rady gminy.
3. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
wskazanie położenia ośrodka;
3)
wykaz gatunków lub grup gatunków zwierząt, które mogą być leczone i rehabilitowane w ośrodku, zawierający nazwę gatunków lub wyższych jednostek systematycznych grup gatunków w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
4)
określenie zakresu i terminu złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia.
4. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt odpowiadających potrzebom biologicznym danego gatunku.
5. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być cofnięte przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadku niespełnienia warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt odpowiadających potrzebom biologicznym danego gatunku albo nieusunięcia, w wyznaczonym przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska terminie, nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
6. 
Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie cofnięte, ośrodek podlega likwidacji.
7. 
W razie likwidacji ośrodka osoba odpowiedzialna za prowadzenie ośrodka jest obowiązana zapewnić leczonym i rehabilitowanym tam zwierzętom warunki odpowiadające ich potrzebom biologicznym.