[Przeniesienie do środowiska przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem] - Art. 74. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - [Przeniesienie do środowiska przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  74.  [Przeniesienie do środowiska przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem]
1. 
Przeniesienie z ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego do środowiska przyrodniczego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem następuje po uzyskaniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
2. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek, który zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3)
sposób realizacji i oceny planowanego przedsięwzięcia;
4)
liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek;
5)
termin, miejsce i sposób przeniesienia roślin lub zwierząt do środowiska przyrodniczego.
3. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3)
liczbę lub ilość osobników, których dotyczy zezwolenie;
4)
termin, miejsce i sposób przeniesienia roślin lub zwierząt do środowiska przyrodniczego;
5)
termin złożenia informacji o wykorzystaniu zezwolenia;
6)
warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji gatunków roślin lub zwierząt i ich siedlisk.