[Zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi] - Art. 73. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 73. - [Zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  73.  [Zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi]
1. 
Zabrania się:
1)
posiadania i przetrzymywania,
2)
sprowadzania z zagranicy,
3)
sprzedaży, wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania

- żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.

2. 
Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczą ogrodów zoologicznych i placówek naukowych prowadzących badania nad zwierzętami, a zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczą ośrodków rehabilitacji zwierząt i azyli dla zwierząt.
3. 
Gatunki zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zalicza się do:
1)
kategorii I - obejmującej najbardziej niebezpieczne gatunki lub grupy gatunków zwierząt, które z przyczyn naturalnej agresywności lub właściwości biologicznych mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi;
2)
kategorii II - obejmującej pozostałe gatunki lub grupy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.
4. 
W stosunku do zwierząt gatunków zaliczonych do kategorii II regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 5, miejsce ich przetrzymywania może zezwolić na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
5. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, może być wydane na wniosek, który zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3)
liczbę osobników poszczególnych gatunków, których dotyczy wniosek;
4)
wskazanie miejsca przetrzymywania zwierząt, których dotyczy wniosek;
5)
zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii stwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków przetrzymywania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi odpowiednich do liczby zwierząt, których dotyczy wniosek, oraz uniemożliwiających ich ucieczkę lub przypadkowy kontakt z osobami postronnymi, a także spełnienie warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2.
6. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
2)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
3)
liczbę osobników poszczególnych gatunków, których dotyczy zezwolenie;
4)
wskazanie miejsca przetrzymywania zwierząt, których dotyczy zezwolenie.
7. 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt może przeprowadzić kontrolę warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2; przepisy art. 77 ust. 3-13 stosuje się odpowiednio.
8. 
Jeżeli kontrola, o której mowa w ust. 7, wykaże, że posiadacz zwierzęcia nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 pkt 2, regionalny dyrektor ochrony środowiska wzywa do usunięcia nieprawidłowości w terminie 14 dni.
9. 
W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 8, właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.
10. 
Do zwierząt posiadanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 ust. 1 i 3-8, przy czym do wniosku o wpis do rejestru załącza się kopię zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.
11. 
Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
gatunki lub grupy gatunków zwierząt zaliczane do kategorii, o których mowa w ust. 3,
2)
warunki przetrzymywania poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi,
3)
sposoby znakowania zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

- kierując się potrzebą ochrony ludzi przed zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi.