[Obowiązki podmiotów prowadzących ogrody botaniczne lub zoologiczne] - Art. 69. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - [Obowiązki podmiotów prowadzących ogrody botaniczne lub zoologiczne] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  69.  [Obowiązki podmiotów prowadzących ogrody botaniczne lub zoologiczne]
1. 
Do obowiązków podmiotów, które uzyskały zezwolenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1, należy:
1)
uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym;
2)
edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej;
3)
prowadzenie upraw roślin oraz hodowli zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków;
4)
przetrzymywanie roślin lub zwierząt w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym;
5)
prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
2. 
Dokumentacja hodowlana, o której mowa w ust. 1 pkt 5, powinna zawierać następujące dane:
1)
datę:
a)
dokonania wpisu,
b)
dokonania zmiany danych,
c)
wykreślenia z dokumentacji hodowlanej;
2)
liczbę posiadanych zwierząt;
3)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
4)
datę i miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
5)
datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
6)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
7)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
8)
numer i datę wydania zezwolenia na import zwierzęcia do kraju lub zezwolenia na jego pozyskanie albo innego dokumentu stwierdzającego legalność jego pochodzenia.