[Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną] - Art. 64. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 64. - [Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  64.  [Obowiązek zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną]
1. 
Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
2. 
Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:
1)
ogrodów zoologicznych;
2)
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1;
3)
czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
3. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
4. 
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać następujące dane:
1)
datę:
a)
dokonania wpisu,
b)
dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,
c)
wykreślenia z rejestru;
2)
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
3)
adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
4)
liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
5)
nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
6)
datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
7)
datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
8)
płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
9)
opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
10)
cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
11)
numer i datę wydania:
a)
zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b)
zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c)
dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d)
innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
5. 
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
6. 
Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11.
7. 
W razie zmiany danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-11, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
8. 
Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
9. 
Podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierzęciem oryginału lub kopii dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna być, przez podmiot sprzedający zwierzę, zaopatrzona w numer nadawany według numeracji ciągłej, datę wystawienia, oznaczenie oraz podpis osoby sprzedającej, informację o liczbie zwierząt, dla których została wystawiona, a jeżeli kopiowany dokument dotyczy więcej niż jednego gatunku, także o ich przynależności gatunkowej.
10. 
Koszty związane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami, o których mowa w art. 61 ust. 1, zwierząt, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę.