[Inicjowanie i wspieranie badań naukowych] - Art. 59. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - [Inicjowanie i wspieranie badań naukowych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  59.  [Inicjowanie i wspieranie badań naukowych]

Organy ochrony przyrody są obowiązane do inicjowania i wspierania badań naukowych w zakresie:

1)
ochrony siedlisk przyrodniczych;
2)
ochrony siedlisk roślin i siedlisk zwierząt objętych ochroną gatunkową;
3)
ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz ich siedlisk położonych na trasach wędrówek, a także miejsc ich zimowania lub gniazdowania;
4)
ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i zwierząt;
5)
opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania szkodom powodowanym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową;
6)
opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową;
7)
określania wpływu niekorzystnych skutków zanieczyszczania chemicznego na liczebność populacji roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową.