[Koordynacja funkcjonowania form ochrony przyrody] - Art. 45a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 45a. - [Koordynacja funkcjonowania form ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  45a.  [Koordynacja funkcjonowania form ochrony przyrody]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska koordynuje funkcjonowanie form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2-4 i 6-9.
2. 
Koordynacja, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na prawie żądania informacji dotyczących funkcjonowania form ochrony przyrody wskazanych w ust. 1 i publikowaniu rekomendacji w tym zakresie.