[Unia Europejska w przepisach ustawy] - Art. 4a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 4a. - [Unia Europejska w przepisach ustawy] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  4a.  [Unia Europejska w przepisach ustawy]

Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o Wspólnocie rozumie się przez to Wspólnoty Europejskie.