[Obowiązek przeprowadzenia badań zanieczyszczenia ziemi i wody] - Art. 37b. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 37b. - [Obowiązek przeprowadzenia badań zanieczyszczenia ziemi i wody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  37b.  [Obowiązek przeprowadzenia badań zanieczyszczenia ziemi i wody]

W decyzji, o której mowa w art. 37 ust. 1, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może nałożyć obowiązek prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi lub pomiarów zawartości substancji w wodzie, w tym pobierania próbek, lub monitoringu przyrodniczego różnorodności biologicznej i krajobrazowej, określając:

1)
zakres badań, pomiarów lub monitoringu;
2)
metodykę prowadzenia badań, pomiarów lub monitoringu;
3)
termin i formę przedkładania wyników badań, pomiarów lub monitoringu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, a na obszarach morskich - dyrektorowi właściwego urzędu morskiego.