[Zastąpienie zezwolenia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem] - Art. 35a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 35a. - [Zastąpienie zezwolenia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  35a.  [Zastąpienie zezwolenia decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem]

W przypadku działań przewidzianych do realizacji w ramach planowanych przedsięwzięć zezwolenie, o którym mowa w art. 34 ust. 1, zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnieniem z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Do decyzji stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 i 35.