[Delegacja ustawowa - kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary Natura 2000] - Art. 26. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Delegacja ustawowa - kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary Natura 2000] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  26.  [Delegacja ustawowa - kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary Natura 2000]

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagające ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania za obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia jako specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszarów kwalifikujących się do wyznaczenia jako obszary specjalnej ochrony ptaków, mając na uwadze zachowanie poszczególnych cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej, na podstawie których jest wyznaczana sieć obszarów Natura 2000.