[Projekt zadań ochronnych] - Art. 22. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Projekt zadań ochronnych] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  22.  [Projekt zadań ochronnych]
1. 
Dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody, do czasu ustanowienia planu ochrony, sprawujący nadzór sporządza projekt zadań ochronnych.
2. 
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, ustanawia, w drodze zarządzenia:
1)
minister właściwy do spraw środowiska - dla parku narodowego;
2)
regionalny dyrektor ochrony środowiska - dla rezerwatu przyrody.
3. 
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:
1)
identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków;
2)
opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań;
3)
opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów;
4)
wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową.
4. 
Zadania ochronne, o których mowa w ust. 1, mogą być ustanawiane na rok lub równocześnie na kolejne lata, nie dłużej jednak niż na 5 lat.