[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony] - Art. 21. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  21.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady sporządzania projektu planu ochrony]

Minister właściwy do spraw środowiska określi dla parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, w drodze rozporządzenia:

1)
tryb sporządzania projektu planu ochrony,
2)
zakres prac na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony,
3)
tryb dokonywania zmian w planie ochrony,
4)
zakres i sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

- kierując się potrzebą ochrony zasobów, tworów i składników przyrody żywej i nieożywionej w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz parkach krajobrazowych, z uwzględnieniem możliwości technicznych, organizacyjnych i finansowych oraz poziomu wiedzy i nauki w zakresie ochrony przyrody.