[Zakres przedmiotowy i cele ochrony przyrody] - Art. 2. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Zakres przedmiotowy i cele ochrony przyrody] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  2.  [Zakres przedmiotowy i cele ochrony przyrody]
1. 
Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
1)
dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
2)
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
3)
zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
4)
siedlisk przyrodniczych;
5)
siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
6)
tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
7)
krajobrazu;
8)
zieleni w miastach i wsiach;
9)
zadrzewień.
2. 
Celem ochrony przyrody jest:
1)
utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2)
zachowanie różnorodności biologicznej;
3)
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4)
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
5)
ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6)
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7)
kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.