[Naruszenie zasad pozyskiwania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową] - Art. 127a. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 127a. - [Naruszenie zasad pozyskiwania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  127a.  [Naruszenie zasad pozyskiwania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową]
1. 
Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. 
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.