[Naruszenie zakazów przewidzianych w ustawie] - Art. 127. - Ochrona przyrody. - Dz.U.2022.916 t.j. - OpenLEX

Art. 127. - [Naruszenie zakazów przewidzianych w ustawie] - Ochrona przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.916 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  127.  [Naruszenie zakazów przewidzianych w ustawie]

Kto umyślnie:

1)
narusza zakazy obowiązujące w:
a)
parkach narodowych,
b)
rezerwatach przyrody,
c)
parkach krajobrazowych,
d)
obszarach chronionego krajobrazu,
e)
obszarach Natura 2000,
2)
narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
a)
pomników przyrody,
b)
stanowisk dokumentacyjnych,
c)
użytków ekologicznych,
d)
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
e)
(uchylona),
3)
nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowlanych zwierząt,
4)
(uchylony),
5)
narusza zakaz, o którym mowa w art. 119a ust. 1,
6)
wprowadza do obrotu produkty z fok wbrew warunkom określonym w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 36)

- podlega karze aresztu albo grzywny.